Korekta wad wzroku

pisarz | Uncategorized | August, 18 2012 | Comments Off on Korekta wad wzroku

Suma wszystkich czynnik??w, kt??ra sk??ada si─? na nasze doskona??e widzenie, to tak zwane widzenie przestrzenne. Jakie to czynniki? To na przyk??ad paralaksa, czyli widzenie par─? oczu i oba z tych oczu widz─? tak samo. To r??wnie?? konwergencja, czyli sytuacja w kt??rej ogl─?daj─?c z bliska jaki?? przedmiot mimo naszej woli robimy zeza.

okulary

To r??wnie?? wiele innych, dodatkowych w??a??ciwo??ci. Wiemy jednak dobrze, ??e nasz wzrok nara??ony jest na r????nego rodzaju wady. Przyk??adem takie jest kr??tkowzroczno??─?, w kt??rej promienie ??wiat??a zamiast skupia─? si─? na siatk??wce skupiaj─? si─? przed ni─?, przez co patrz─?c z bliska na przedmioty masz rozmyty obraz. W ocenie wad wzroku pomagaj─? specjalistyczne badania optometryczne. Optmetrysta to w sumie nowy zaw??d, w kt??rym fachowiec zajmuje si─? analiz─? Twojego wzroku. To analiza przy u??yciu skomplikowanych urz─?dze?? optometrycznych, ale r??wnie?? przy u??yciu komputera. Odpowiednie obliczenia oraz weryfikacja danych pozwol─? stwierdzi─? okre??lon─? wad─? i pozwol─? na dob??r ??rodk??w, dzi─?ki kt??rym Twoja wada zostanie skorygowana.

Comment Close