Media si─? zmieniaj─?

kasia | Uncategorized | August, 03 2012 | Comments Off on Media si─? zmieniaj─?

W jednym z og??lnopolskich dziennik??w pojawi?? si─? dzi?? artyku?? na temat tego, jak w najbli??szym czasie mog─? zmieni─? si─? media. Powo??ywano si─? w nim na raport jednego z instytut??w zajmuj─?cych si─? monitorowaniem medi??w i wieszczono, ??e ju?? nied??ugo tradycyjni dziennikarze p??jd─? w odstawk─?. Ich rol─? po cz─???ci przejm─? bowiem serwisy spo??eczno??ciowe.

przedrostek www

W raporcie owym znalaz?? si─? mi─?dzy innymi swoisty wska??nik opiniotw??rczo??ci. Polega on na tym, ??e jakie?? media powo??uj─? si─? na materia??y opublikowane w innym medium. Okaza??o si─?, ??e jednym z najcz─???ciej cytowanych medi??w obecnie jest Facebook oraz Tweeter, kt??re wyprzedzaj─? pod tym wzgl─?dem tradycyjne czasopisma czy internetowe serwisy informacyjne. To stawia pod znakiem zapytania przysz??o??─? medi??w. Jeszcze do niedawna to┬ádziennikarze┬ámusieli si─? ustawia─? w kolejce do kogo?? znanego, by zrobi─? wywiad, zdj─?cie lub cho─?by tylko zada─? jedno pytanie. Obecnie zar??wno politycy jak i ??wiatowe gwiazdy maj─? swoje profile w serwisach spo??eczno??ciowych i aktywnie udzielaj─? si─? je??li chodzi o wpisywanie swoich przemy??le?? czy opinii. Tu w??a??nie zmienia si─? dziennikarstwo, gdy?? bardzo cz─?sto to w??a??nie tam publicy??ci szukaj─? dzi?? inspiracji do napisania kolejnego, ciekawego artyku??u.

Comment Close