?üatwa nauka

mariusz | Uncategorized | July, 31 2012 | Comments Off on ?üatwa nauka

Chyba ju?? nikt dzi?? nie w─?tpi, ??e nauka j─?zyk??w obcych jest umiej─?tno??ci─? niezwykle przydatn─?. Chodzi tu zar??wno o to, by nie mie─? problemu z porozumieniem si─? po wyje??dzie za granic─?, ale te?? o zwi─?kszenie swej warto??ci na rynku pracy. Mo??na korzysta─? z profesjonalnych kurs??w, ale istnieje te?? kilka prostych zasad, kt??re pomagaj─? stale szkoli─? poziom znajomo??ci j─?zyka obcego.

s??ownik


Jedn─? z podstawowych zasad jest to, by wierzy─? w siebie, poniewa?? uznaje si─?, ??e 9 na 10 os??b ma podobne zdolno??ci j─?zykowe, kt??re pozwalaj─? im pozna─? dowoln─? liczb─? j─?zyk??w i to bez wzgl─?du na wiek. Trzeba te?? stawia─? na systematyczno??─?, np. 20 minut dziennie, poniewa?? da to du??o lepszy efekt ni?? kilka godzin nauki raz w tygodniu. Trzeba te?? jak najwi─?cej czyta─?, mog─? to by─? internetowe artyku??y czy ksi─???ki, poniewa?? tylko czytanie pomaga oswaja─? s??ownictwo i zapami─?tywa─? sk??adni─?. Warto te?? uczy─? si─? na pami─?─?, zar??wno s????w, jak i pojedynczych wyra??e?? czy zda??, poniewa?? stanowi─? one swego rodzaju puzzle, kt??re uk??adaj─? si─? same, gdy zachodzi taka potrzeba. Warto te?? na??ladowa─? wypowiedzi i u??ywa─? j─?zyka, cho─?by w korespondencji.

Comment Close